Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων
(Αρχείο)

Α' Εξάμηνο

11 Βάσεις Δεδομένων

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία των Βάσεων Δεδομένων, καθώς και να εξασκηθούν σε πραγματικά προβλήματα. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: (α) εκμάθηση των θεμελιωδών στοιχείων των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), (β) σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση αναγκών της κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής, (γ) υλοποίηση της σχεδίασης σε Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων (RDBMS), (δ) Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με τη γλώσσα SQL και (ε) εκμάθηση της συνδεσιμότητας εφαρμογών με Βάσεις Δεδομένων

Περίγραμμα

 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Αρχεία vs DBMS, Πλεονεκτήματα ενός DBMS, Ερωτήματα σε ένα DBMS, Δομή ενός DBMS)

 • Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων (Οντότητες, Χαρακτηριστικά, Συσχετίσεις – Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER) – Σχεδίαση Εννοιακού Μοντέλου με το Μοντέλο ER)

 • Το Σχεσιακό Μοντέλο (Δημιουργία και τροποποίηση Σχέσεων με SQL,Περιορισμοί ακεραιότητας, Ερωτήματα για Σχεσιακά Δεδομένα, Σχεδίαση Λογικού Μοντέλου: ER to Relational, Κανονικοποίηση)

 • Σχεσιακή Άλγεβρα (Επιλογή και Προβολή, Λειτουργίες Συνόλων, Συζεύξεις)

 • Η γλώσσα Ερωτημάτων SQL (Ερωτήματα SQL, Εμφωλευμένα Ερωτήματα, Συναθροιστικές λειτουργίες, Περιορισμοί ακεραιότητας, Σκανδάλες)

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών ΒΔ (Ενσωματωμένη SQL, Δυναμική SQL, Αποθηκευμένες Διαδικασίες, Συνδεσιμότητα Προγραμμάτων με ΒΔ)

 • Αποθήκευση και Ευρετηριοποίηση (Δίσκοι και Αρχεία, Ευρετηριοποίηση δενδροειδούς δομής, Ευρετηριοποίηση βασισμένη σε Πίνακες Κατακερματισμού)

 • Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων

 • Διαχείριση Συναλλαγών (Έλεγχος ταυτοχρονισμού, Ανάκτηση από κατάρρευση

 • Ασφάλεια

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   Ι. Μανωλόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.

[2]   R. Ramakrishnan, Database Management Systems, 3rd edition, McGraw-Hill, 2002.

[3]   C. Coronal, S. Morris, P. Rob, Database Systems, Design, Implementation and Management, 9 th Edition, Course Technology, 2009.

[4]   R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 6 th Edition, Addison Wesley, 2010.

12 Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά την επιτυχή παρακολούθησή του, να είναι σε θέση: (α) να διακρίνουν και να συγκρίνουν την ευρεία επιλογή τεχνικών μεταγωγής, πολλαπλής πρόσβασης και εκπομπής στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με στόχο να μπορούν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα κάθε μιας για την εξυπηρέτηση διαφορετικών εφαρμογών κατανεμημένων συστημάτων, (β) να γνωρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο Διαδίκτυο, ειδικά τα πρωτόκολλα τα οποία διευρύνουν τον χώρο διευθύνσεων και προσφέρουν κλιμακούμενη δρομολόγηση και πολυεκπομπή, (γ) να γνωρίζουν πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές μέσω των οποίων μεταφέρονται ροές δεδομένων πραγματικού χρόνου στο Διαδίκτυο και υποστηρίζουν Ποιότητα Υπηρεσίας, (δ) να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση επιλεγμένων αντικειμένων, που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας δικτύων, σύγχρονων εξελίξεων και ειδικών θεμάτων, (ε) να διαθέτουν τις ικανότητες να αναλάβουν πρακτική ή/και ερευνητική εργασία που διερευνά τις τεχνικές που καλύπτονται στο μάθημα και να μπορούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν τα ευρήματά τους.

Περίγραμμα

 • Εισαγωγή, επισκόπηση δικτυακών τεχνικών, μεταγωγής και πολλαπλής πρόσβασης.

 • Πρωτόκολλα MAC σε οπτικά τοπικά δίκτυα, προσαρμοστικά πρωτόκολλα MAC σε οπτικά τοπικά δίκτυα, οπτική μεταγωγή, δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος, παθητικά οπτικά δίκτυα. Υψηλή διαθεσιμότητα δικτύων. Πολλαπλές οπτικές διαδρομές. Spanning trees .

 • Προχωρημένα πρωτόκολλα MAC σε ασύρματα δίκτυα (με χρήση κατευθυντικών κεραιών, με χρήση ελέγχου ισχύος, με αποδοτική χρήση ενέργειας). Μέτρηση απόδοσης ασυρμάτων δικτύων σε εσωτερικό χώρο. Μέθοδοι προσαρμογής στο θόρυβο του καναλιού. Θέματα απόδοσης, ανάλυση και ρύθμιση του IEEE 802. 11. Πρωτόκολλα MAC για Ποιότητας Υπηρεσίας. Συστήματα εκπομπής.

 • Ευελιξία Δικτύων: Διασύνδεση τοπικών δικτύων πάνω από συνδέσεις WAN. Tunneling πάνω από ADSL και VPNs για διασύνδεση απομακρυσμένων LAN. Σύγχρονες τεχνολογίες για υλοποίηση ζεύξεων μεταξύ σημείων (SHDSL, Metro Ethernet, κτλ).

 • H υπολογιστική ισχύς ως υπηρεσία δικτύου. Παρουσία πολλαπλών σημείων. Υπολογιστική Νέφους. Πρωτόκολλα DHT και P2P.

 • Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύου: Τεχνικές για απόδοση προτεραιοτήτων (shaping & policing). Αύξηση εύρους ζώνης με ομαδοποίηση Ethernet συνδέσεων. Μετρικές απόδοσης δικτύων.

 • IPv6 – μετάβαση και νέες δυνατότητες. Το Internet των Πραγμάτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   D. Comer, Computer Networks and Internets, 6th edition, Addison-Wesley, 2014.

[2]   J. Kurose, K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition, Pearson, 2012.

[3]   A. Tanenbaum, D. Wetherall, Computer Networks, 5th edition, Prentice Hall, 2010.

[4]   W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th edition, Prentice Hall, 2014.

[5]   M. Maier, Optical Switching Networks, Cambridge University Press, 2008.

13 Ανάπτυξη Λογισμικού

Σκοπός

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: (α) εξοικείωση με το συντακτικό, τις τεχνικές και τα εργαλεία της γλώσσας προγραμματισμού ανοικτού κώδικα Python και (β) εμβάθυνση σε ζητήματα διαδικτυακού προγραμματισμού, τόσο μέσω του περιβάλλοντος της Python όσο και με χρήση HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascade Style Sheet) και JavaScript, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών με MVC (Model View Controller) αρχιτεκτονικές. Ο φοιτητής στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση προγραμματίζει ολοκληρωμένες προγραμματιστικές εφαρμογές.

Περίγραμμα

 • Η γλώσσα προγραμματισμού Python (περιβάλλον, συντακτικό, βιβλιοθήκες)

 • Ανάπτυξη εφαρμογών και προτυποποίηση με Python

 • Model View Controller (MVC) αρχιτεκτονικές, αντικειμενοστρέφεια

 • Python και PHP για διαδικτυακό προγραμματισμό

 • XML, HTML, CSS

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Representational State Transfer (REST) APIs

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   D. Beazley, Python Essential Reference4th Edition, Addison-Wesley Professional, 2009.

[2]   Δ. Λεβεντέας, Εκμάθηση Python βήμα – βήμα, TasPython, 2009.

[3]   J. Meloni, Μάθετε PHP, MySQL και Apache. Όλα σε Ένα, 5η έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2014.

[4]   S. Dauzon, Django Essentials, Packt Publishing, 2014.

[5]   Μ. Σαλαμπάσης, Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματισμό , 2008.

14 Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές: (α) τα βασικά ζητήματα της θεωρίας υπολογισμού, όπως είναι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής, οι αριθμητικές και συμβολικές πράξεις, καθώς η ανάλυση πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και (β) τα βασικά ζητήματα των λειτουργικών συστημάτων, όπως είναι οι διεργασίες, τα νήματα, ο συγχρονισμός, οι πολιτικές εικονικής μνήμης και η διαχείριση αρχείων.

Περίγραμμα

 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής
 • Αριθμητικές πράξεις, ακρίβεια και ταχύτητα πράξεων
 • Συμβολικές πράξεις
 • Συνάρτηση πολυπλοκότητας αλγόριθμου
 • Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί Θ,Ο,Ω,ο,ω,
 • Ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων.
 • Διεργασίες και νήματα
 • Συγχρονισμός διεργασιών
 • Χρονοδρομολόγηση ΚΜΕ
 • Αδιέξοδα
 • Εικονική μνήμη και σελιδοποίηση
 • Διαχείριση συσκευών εισόδου/εξόδου
 • Συστήματα αρχείων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   Φ. Αφράτη, Γ. Παπαγεωργίου, Τ. Ασλανίδης, Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και πολυπλοκότητας , Σ.Αθανασόπουλος & ΣΙΑ, 2006.

[2]   Η. Lewis, Χ. Παπαδημητρίου, Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού , Εκδόσεις Κριτική, 2009.

[3]   Γ. Παπαγεωργίου, Χ. Τσίτουρας, Αριθμητική ανάλυση με εφαρμογές σε matlab & mathematica , Εκδόσεις Συμεών, 2008.

[4]   W. Stallings, Λειτουργικά Συστήματα – Αρχές Σχεδίασης , 8η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014.

[5]   Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2013.

[6]   Andrew S. Tanenbaum, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα , 3η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

Β' Εξάμηνο

21 Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης

Σκοπός

Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός μεν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τη μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης, αφετέρου δε να μελετήσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Η μελέτη γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, όπου έμφαση δίνεται στη χρήση των εργαλείων ανάλυσης μέσα από εργασίες (projects).

Περίγραμμα

Πληθυσμός, δείγμα. Είδη μεταβλητών, κατανομή συχνοτήτων, ομαδοποίησης δεδομένων. Γραφικές παραστάσεις (ραβδογράμματα, ιστογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, φυλογραφήματα, θηκογραφήματα, γραφήματα χρονικών σειρών, γραφήματα διασποράς, χρωματικά και πολυδιάστατα γραφήματα). Μέτρα θέσης και διασποράς, υπολογισμοί από απλούς ή ομαδοποημένους πίνακες συχνοτήτων. Δειγματικές κατανομές, κατανομές αθροισμάτων τυχαίων μεταβλητών, κεντρικό οριακό θεώρημα και οι συνέπειές του στη στατιστική. Εκτιμητές σημείου και διαστήματος, αμεροληψία και επάρκεια. Αμερόληπτες εκτιμήτριες ελάχιστης διασποράς, μέθοδος ροπών και μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για ένα και δύο δείγματα (ανεξάρτητα ή ζευγαρωτά) για τη μέση τιμή και τη διασπορά. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων αναλογιών. Η δοκιμασία X2 (έλεγχοι προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομοιογένειας). Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. Μη παραμετρικές δοκιμασίες (κριτήριο ροών, έλεγχοι τυχαιότητας, κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, κριτήριο Mann-Whitney, κριτήριο Wilcoxon, κριτήριο McNemar, κριτήριο Kruskal-Wallis).

Δοκιμασία υποθέσεων και σχετικά κριτήρια. Θεμελιώδες λήμμα των Neymann-Pear-son, σύνθετες υποθέσεις, έλεγχοι υποθέσεων γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών, έλεγχοι υποθέσεων για την κανονική κατανομή ενός ή δύο δειγμάτων. Δοκιμασία X2. Πίνακες συνάφειας.

Η χαρακτηριστική συνάρτηση για πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Η πολυδιάστατη κανονική κατανομή και οι παραγόμενες από αυτήν κατανομές. Εφαρμογές των παραπάνω αποτελεσμάτων στην στατιστική ανάλυση (θεώρημα Cochran, ANOVA, παλινδρόμηση, Χ2). Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων τόσο με την κλασική θεωρία των Neyman και Pearson, όσο και με την θεωρία αποφάσεων και του γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών.

Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία:

 • Η Δειγματοληψία και οι εφαρμογές της στα Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα. Μέθοδοι και τεχνικές Δειγματοληψίας. Δημοσκοπήσεις από το Α ως το Ω.
 • Κατάρτιση Ερωτηματολογίου και δοκιμή αξιοπιστίας του. Είδη ερωτήσεων και εξειδίκευση των χρήσεών τους. Από το ερωτηματολόγιο στις τυχαίες μεταβλητές και στην καταγραφή των δεδομένων τους σε αρχεία του Υπολογιστή. Επεξεργασία δεδομένων μετά την καταγραφή τους.
 • Θέματα Δειγματοληψίας ειδικού περιεχομένου, όπως: «Ανίχνευση γραμμικής τάσης δεδομένων», «Ανίχνευση περιοδικότητας δεδομένων», «Δημιουργία εξίσωσης Συνάρτησης Πιθανότητας (2-βάθμιο μοντέλο) από δεδομένα 2 διαστάσεων, κλπ», «Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας και οι εφαρμογές του, π.χ. Εύρεση δυμμετρικού μοντέλου συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας».

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   Γ. Παπαδημητρίου, Στατιστική, Τεύχος ΙΙ, Επαγωγική Στατιστική , Τυπωθήτω, 2005.

[2]   Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, Στατιστική – Θεωρία, Εφαρμογές , 2 η έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, 2012.

[3]   M. J Crawley, Στατιστική Ανάλυση με το R , Broken Hill , 2013.

[4]   Δ. Ιωαννίδης, Στατιστικές Μέθοδοι , Εκδόσεις Ζήτη, 2004.

22 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Σκοπός

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν:

 • Nα σχεδιάζουν τις υποδομές που υποβοηθούν διαδικτυακά τη διαχείριση της γνώσης.
 • Nα γνωρίζουν προχωρημένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης συνεργατικών συστημάτων μάθησης
 • Nα είναι εξοικειωμένοι με θέματα σχεδίασης τεχνολογικών περιβαλλόντων πολυμέσων για την εκπαίδευση και τη μάθηση.
 • Να μπορούν να προβούν σε συγκριτική ανάλυση και εφαρμογή σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων στη σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδίασης-ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων για τη μάθηση,
 • Να έχουν εξοικειωθεί με τις ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης
 • Να έχουν εξοικειωθεί με θέματα σχεδίασης και υλοποίησης εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
 • Να έχουν μια επαφή με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως ο εποικοδομισμός (constructivism)

Περίγραμμα

Το μάθημα πραγματεύεται τα εξής ειδικά θέματα:

 • Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην κοινωνία της μάθησης.
 • Η χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη της διαχείρισης της γνώσης. Η δημιουργία ενός συστήματος μάθησης
 • Η παραγωγή, μετάδοση και χρήση της γνώσης σε διάφορους τομείς (π.χ. εκπαίδευση, υγεία)
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης και πρωτόκολλα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Προστασία προϊόντων λογισμικού και εκπαιδευτικού υλικού κατά τη συνθήκη της Βέρνης, τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους αντίστοιχους Ελληνικούς νόμους. Ενημέρωση για θέματα Νομικής Πληροφορικής.
 • Η αλλαγή του κυρίαρχου “παραδείγματος” (paradigm) στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία: κουλτούρες σε διαπραγμάτευση.
 • Αναπαραστάσεις γνώσης για τη μάθηση σε περιβάλλοντα πολυμέσων. Γνωσιακό μοντέλο Mayer για τη μάθηση με πολυμέσα. Αρχές σχεδίασης πολυμεσικών διδακτικών μηνυμάτων. Ο ρόλος της σχεδιοκίνησης (animation) στη μάθηση. Σχεδίαση μαθησιακών διαδράσεων σε περιβάλλοντα πολυμέσων.
 • Αρχές και προτάσεις της Θεωρίας του Εποικοδομισμού (Ενεργός μάθηση, Κοινωνική Διάδραση, Κατανεμημένη Νοημοσύνη, Πλαισιοθετημένη Μάθηση). Δομικός εποικοδομισμός (Piaget, Papert) & Κοινωνικός εποικοδομισμός (Vygotsky, Leontiev). Μοντέλο σχεδίασης εποικοδομικού περιβάλλοντος μάθησης στο Διαδίκτυο.
 • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου
 • Εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση/μάθηση. Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο ρόλος των εικονικών αναπαραστάσεων και μεταφορών εκπροσώπων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση.
 • Χρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση θεμάτων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για προϊόντα λογισμικού και μαθησιακά αντικείμενα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1] Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης (επιμελητές έκδοσης), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή , Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.

[2] Η. Καρασαββίδης, Β. Κόμης, Συνεργασία και Μάθηση: Θεωρητικά Μοντέλα και Διδακτικές Προσεγγίσεις (στο Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης (Εκδ.) Συνεργατική Τεχνολογία ), Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 2008.

[3] Knowledge Management in the Learning Society – Education and Skills , Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris, France, 2000.

[4] R. Clark , R . Mayer, e-Learning and the Science of Instruction , 2 nd edition, Wiley & Sons, 2008.

[5] S. Firestone, T. Ramalingam, S. Fry, Voice and Video Conferencing Fundamentals , Cisco Press, 2007.

[6] R.E. Mayer (Ed.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning , Cambridge University Press, 2005.

[7] R. E. Mayer, The Promise of Multimedia Learning: Using the Same Instructional Design Methods Across Different Media , Learning and Instruction , vol. 13, pp. 125–139, 2003.

[8] M. Weller, Virtual Learning Environments: Using, Choosing and Developing Your VLE , Taylor & Francis Books Ltd, 2007.

[9] P. Dillenbourg, What do you Mean by Collaborative Learning? , Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches , pp. 1-19, Elsevier Science, 1999.

[10] E . Γιαννακά, Ε. Καπούλας, X . Μπούρας, Θ. Τσιάτσος, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα , Ελληνικά Γράμματα, 2005.

[11] Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, A. Pomportsis, Evaluation Framework for Collaborative Educational Virtual Environments , Journal of Educational Technology & Society , vol. 13, Iss. 2, pp. 65-77, 2010.

23 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: (α) να κατανοήσουν τις διαδικασίες προγραμματισμού κινητών συσκευών και να μελετήσουν τις πλατφόρμες ανάπτυξης, καθόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τον προγραμματισμό παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων και (β) να αποκτήσουν εμπειρία σε συστήματα και τεχνολογίες κινητών συσκευών καθώς και ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών, μέσω εργασιών (projects).

Περίγραμμα

 • Επισκόπηση διάφορων πλατφορμών κινητών συσκευών (iOS, Android, Windows Phone)
 • Εργαλείων ανάπτυξης της πλατφόρμας Android:

   

  • Android SDK, Emulator
  • Διεπαφές
  • ΙΟ, αποθήκευση, διαχείριση αρχείων, αποσφαλμάτωση
  • Υπηρεσίες Web, ήχου, εικόνας
 • Επισκόπηση τεχνολογιών προγραμματισμού κινητών συσκευών (Objective-C, Flash)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για iPhone και iPad με χρήση Objective-C
 • Mελέτη αναπτυχθεισών εφαρμογών του Τμήματος («farm-manager», «αγρο-λογιστής»)
 • Οργάνωση και υλοποίηση project, με εξάσκηση των φοιτητών κατά ομάδες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1] D. Mark, Beginning iPhone Development: Exploring the iOS SDK , Α press, 2014.

[2] P. Deitel, H. Deitel, iOS 8 for Programmers: An App-Driven Approach with Swift , 3 rd edition, Prentice Hall, 2014.

[3] S. Kochan, Programming in Objective C , 6 th edition, Addison-Wesley Professional, 2013.

[4] P. Deitel, H. Deitel, Android for Programmers: An App-Driven Approach , 2 nd edition, Prentice Hall, 2014.

[5] M. Murphy, The Busy Coder’s Guide to Android Development , CommonsWare LLC, 2009.

[6] P. Deitel, H. Deitel, Android How to Program , 2 nd edition, Prentice Hall, 2014.

24 Παράλληλος Προγραμματισμός

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά την επιτυχή παρακολούθησή τους, να είναι σε θέση: (α) να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ του κλασικού σειριακού προγραμματισμού σε σχέση με τον Παράλληλο Προγραμματισμό, (β) να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μετατρέψουν σειριακούς αλγορίθμους σε παράλληλους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αρχιτεκτονική καθώς και το κατάλληλο μοντέλο προγραμματισμού, (γ) να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να εκτελούν παράλληλα προγράμματα είτε σε υπερυπολογιστή (grid computer) είτε σε συστοιχία Η/Υ με το λογισμικό MATLAB.

Περίγραμμα

 • Εισαγωγή: γενικά περί παράλληλου προγραμματισμού, παράλληλες αρχιτεκτονικές, μέτρα απόδοσης, κατηγοριοποίηση κατά Φλυν (Flynn) και νόμος του Άμνταλ (Amdahl), κατευθυνόμενοι μη-Κυκλικοί Γράφοι (DAGs) και διαγράμματα Gantt.

 • Παράλληλες αρχιτεκτονικές: γενική επισκόπηση και εμβάθυνση στις κλάσεις SIMD, MIMD κοινής και κατανεμημένης μνήμης.

 • Παράλληλος προγραμματισμός-εργαλεία: αρχές παράλληλου προγραμματισμού κοινής μνήμης και SIMD, προγραμματισμός στο μοντέλο κοινής μνήμης, προγραμματισμός με μεταβίβαση μηνυμάτων, προγραμματισμός πελάτη-εξυπηρετητή.

 • Παράλληλοι αλγόριθμοι επεξεργασίας πινάκων, ταξινόμησης, αναζήτησης κ.α. για διάφορες αρχιτεκτονικές. Υπολογισμός παράλληλης πολυπλοκότητας (επεξεργασία, επικοινωνία).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   B. Wilkinson, M. Allen, Parallel Programming, 2nd edition, Prentice Hall, 2004.

[2]   C. Lin, L. Snyder, Principles of Parallel Programming, Addison-Wesley, 2008.

[3]   T. Rauber, G. Runger, Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems , Springer, 2010.

[4]   D. Bertsekas, J. Tsitsiklis, Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods , Prentice Hall, 1989.

[5]   J..Kepner, Parallel MATLAB for Multicore and Multinode Computers, SIAM, 2009.

[6]   P. Luszczek, Parallel Programming in MatlabInternational Journal of High Performance Computing Applications, vol. 23, pp. 277–283, 2009.

[7]   G. Sharma, J. Martin, Matlab : A language for Parallel Computing, International Journal of Parallel Programming, vol. 37, pp. 3–36, 2009.

[8]   A. Grama, V. Kumar, A. Gupta, G. Karypis, Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003.

[9]   Σ. Παπαδάκης, Κ. Διαμαντάρας, Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας , Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 2012.

[10]   Γ. Πάντζιου, Β. Μάμαλης, Α. Τομαράς, Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών , 2013.

[11]   M. B en -A ri , Ταυτόχρονος Προγραμματισμός , Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 1998.

25 Νοήμονα Συστήματα

Σκοπός

To μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς: (α) να κατανοήσουν σε βάθος κεντρικές έννοιες της θεωρίας των νοημόνων συστημάτων, καθώς και τους κλάδους που τη συνθέτουν και (β) να συνειδητοποιήσουν έμπρακτα τη σημασία που έχουν τα νοήμονα συστήματα στην επιστήμη των υπολογιστών και – ιδιαίτερα – την ευρύτητα των εφαρμογών τους στα υπολογιστικά συστήματα. Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την εισαγωγή εννοιών, μοντέλων, αλγορίθμων και εργαλείων για την ανάπτυξη νοημόνων συστημάτων. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε πραγματικά προβλήματα, καθώς και στην εξάσκηση των φοιτητών μέσω της υλοποίησης νοημόνων συστημάτων με χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας λογισμικού.

Περίγραμμα

 • Νευρωνικά δίκτυα (εποπτευόμενη και μη εποπτευόμενη μάθηση)

 • Ασαφής μάθηση και ασαφή – νευροασαφή συστήματα

 • Εξελικτικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός

 • Εφαρμογή νοημόνων συστημάτων σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας

 • Εφαρμογή νοήμονων συστημάτων για την ανίχνευση απάτης σε δίκτυα δεδομένων

 • Νοήμονα συστήματα επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων

 • Νοήμονα συστήματα επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων

 • Εφαρμογή νοημόνων συστημάτων στην καταστολή θορύβου σε ακουστικά σήματα

 • Εξελικτικό υλικό

 • Πολυπρακτορικά Συστήματα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   R. Schalkoff, Intelligent Systems: Principle, Paradigms and Pragmatics, Jones & Bartlett Learning, 2009.

[2]   A. Hopgood, Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 3rd edition, 2011.

[3]   Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Κουτρούμπας, Αναγνώριση Προτύπων, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2011.

[4]   S. Mann, Intelligent Image Processing, Wiley-IEEE Press, 2001.

[5]   S. Rajasekaran, G. Vijayalakshmi, Neural Network, Fuzzy Logic and Genetic Algorithms: Synthesis and Applications, PHI Editions, 2013.

[6]   B. Schuller, Intelligent Audio Analysis, Springer, 2013.

[7]   M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2009.

[8]   E. Cox, Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration, Morgan Kaufmann Publishers, 2005.

[9]   A Engelbrecht, Fundamentals of Computational Swarm Intelligence, John Wiley & Sons, 2006.

26 Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων

Σκοπός

Η ασφάλεια πληροφοριακών, υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και ενεργό – τόσο επιστημονικά όσο και τεχνολογικά – αντικείμενο, με αυξημένες ανάγκες για ειδικούς στην παγκόσμια αγορά. Στόχος του μαθήματος είναι να αντιμετωπιστεί η ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων ολιστικά, καθώς πιθανά κενά ασφάλειας σε οποιοδήποτε συστατικό ενός πληροφοριακού συστήματος μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα. Έτσι, περιλαμβάνονται υπολογιστικές δομές, λειτουργικά συστήματα, δικτυακές τεχνολογίες, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού. Το μάθημα επιχειρεί να εφοδιάσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με τα νεώτερα εργαλεία, τεχνικές και γνώσεις σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της σύγχρονης επιστήμης των υπολογιστών. Η ολιστική οπτική προς την κυβερνοασφάλεια περιλαμβάνει τις τεχνολογίες εκείνες επί των οποίων εδράζεται ο κυβερνοχώρος, αναγνωρίζοντας όμως και τον ρόλο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της γλωσσολογίας στη διαχείριση των κυβερνο-προκλήσεων.

Περίγραμμα

Στο μάθημα καλύπτονται αντικείμενα όπως: Θεμέλια της Κυβερνοασφάλειας. Ταυτότητα, Εμπιστοσύνη, Φήμη και οι εφαρμογές τους. Ασφάλεια υπολογιστών, δικτύων και επικοινωνιών. Μηχανισμοί ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα: λίστες ελέγχου πρόσβασης και οι δυνατότητές τους. Επιθέσεις βασισμένες σε λογισμικό και αντίμετρα: π.χ. έγχυση κώδικα sql, υπερχείλιση μνήμης, κα. Κρυπτογραφία και εφαρμογές. Δοκιμές διείσδυσης. Απόκριση σε γεγονότα. Ανίχνευση εισβολών. Ψηφιακή Δικανική: Αρχές και Πρακτική. Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού. Διάγνωση απάτης. Συμπεριφορά χρηστών και Ιδιωτικότητα. Νομική, Ηθική και Επαγγελματική πρακτική.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]   R. Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd edition, Wiley, 2008.

[2]   B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd edition, Wiley, 1996.

[3]   M. Bishop, Computer Security: Art and Science, Addison-Wesley, 2002.

[4]   J. Sammons, The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics, Syngress, 2012.

Γ' Εξάμηνο

31 Διπλωματική Εργασία

1. Κατά τη διάρκεια του Γ΄/Ε΄ Εξάμηνου Σπουδών, ο κάθε φοιτητής πλήρους/μερικής φοίτησης του προγράμματος, που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρέωσεις των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών του, εκπονεί Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνδιαμορφώνεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. Ο φοιτητής πρέπει να προετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του και να επιλέξει τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας και τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας που αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που διανέμεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε αυτό, θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά.

2. Οι προτάσεις για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σ.Ε. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση μιας τέτοιας εργασίας γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Ο επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και η τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής μαζί με δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή/και άλλους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι απαραίτητα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ορίζεται από την Σ.Ε.. Η ανάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας επικυρώνεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ.

3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (Γ' εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης και Ε' εξάμηνο σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι αντίστοιχης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Οι προδιαγραφές της αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.

5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά την εν λόγω εργασία και στο τέλος υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών.

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή στο κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

7. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, και εφόσον έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία στην ολοκλήρωση της εργασίας τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τεκμηριωμένα για αλλαγή του θέματος ή του επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος ή επιβλέποντα καθηγητή εξετάζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και η Σ.Ε. λαμβάνει απόφαση κατά περίπτωση. Σε περίπτωση έγκρισης αλλαγής θέματος ή επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής υποχρεώνεται να καταβάλει τα τέλη φοίτησης ενός επιπλέον εξαμήνου σπουδών.