Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα πληροφορικής και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

  • Μαθήματα υποχρεωτικά/κορμού. Είναι συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη εφαρμοσμένη πληροφορική. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.

  • Μαθήματα κατεύθυνσης/επιλογής. Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τέσσερα (4) από τα έξι (6) μαθήματα. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς στο τελευταίο (τρίτο) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.
Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης είναι το ίδιο με το αντίστοιχο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για τον φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησης του.

Πίνακας Μαθημάτων

Κωδικός μαθήματος

 

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

11

Βάσεις Δεδομένων

7,5

12

Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

7,5

13

Ανάπτυξη Λογισμικού

7,5

14

Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

21

Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης

7,5

22

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

7,5

23

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές

7,5

24

Παράλληλος Προγραμματισμός

7,5

25

Νοήμονα Συστήματα

7,5

26

Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

31

Διπλωματική Εργασία

30