Το ΠΜΣ έχει εγκρίνει κανονισμό διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών, ώστε να διευκολύνει την καλή επικοινωνία και την γρήγορη επίλυση τυχόν προβλημάτων. Ο κανονισμός προβλέπει τη διατύπωση του παραπόνου προφορικά ή/και γραπτά, όταν κάποια ενέργεια μέλους του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος δεν συνάδει με τον Κανονισμό Σπουδών και ειδικότερα, τους Κώδικες δεοντολογίας που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν αν υποβάλουν παράπονα όταν κάποια ενέργεια προσβάλλει:

  • την ακαδημαϊκή δεοντολογία για τη διδασκαλία και την έρευνα,
  • την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
  • την πνευματική ιδιοκτησία,
  • τη νομιμότητα και κοσμιότητα που οφείλει να διέπει εν γένει το εργασιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Τέλος, παράπονο μπορεί να υποβάλλεται όταν αναίτια παρεμποδίζεται:

  • η πρόσβαση σε χώρους υποστήριξης της ακαδημαϊκής ζωής (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικό Κέντρο, χώρους σίτισης και στέγασης),
  • η πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ψηφιακές υπηρεσίες του Ιδρύματος,
  • το δικαίωμα πρόσβασης (αξιοποίησης) σε οικονομικά ωφελήματα φοιτητών (υποτροφίες, επιδόματα, κλπ.).

Ο Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Πρακτικό 33/16-12-2022).

Ο Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων