Γενικές Πληροφορίες

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, μέσω της παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής. Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Τα μαθήματα του 9ου κύκλου σπουδών, θα διδάσκονται διαδικτυακά με σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, με δικαίωμα δια ζώσης συμμετοχής από όποιον το επιθυμεί.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400 ευρώ.

  • Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 800 ευρώ ανά εξάμηνο.
  • Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης αντιστοιχούν 400 ευρώ στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και 800 ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο.

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο, με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών και το πλήθος τους καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγήσει υποτροφίες κατά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για ειδικούς λόγους (οικονομικούς κ.α.).

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να καθορίσει ειδική συμφωνία για το ύψος των τελών φοίτησης με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Χρήσιμα Αρχεία