Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον 8ο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό έτος 2022–2023)

Πληροφορίες

 • Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση του όγδοου κύκλου.
 • O όγδοος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Σερρών.
 • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Υποβολή

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Σερρών
 • είτε αυτοπροσώπως
 • είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

  Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

  Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
 • είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc_informatics@ihu.gr
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.:2321049341) είτε στον κ. Δημήτριο Βαρσάμη (τηλ.:2321049381, κιν.:6932265497).

Υποψήφιοι

 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
 • Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.
 • Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 35.

Δικαιολογητικά

  1. Εντυπη αίτηση. (Απαραίτητο)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (Απαραίτητο)
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (εάν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. (Απαραίτητο)

  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος, με ακριβή μέσο όρο επίδοσης. (Απαραίτητο)

  5. Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους (Υπόδειγμα συστατικής επιστολής ).

  6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. (Εάν υπάρχουν)

  7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων ή διακρίσεων, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Εάν υπάρχουν)

  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. (Εάν υπάρχουν)

  9. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές, και αντίγραφο διπλωματικής εργασίας. Η βεβαίωση δεν απαιτείται στην περίπτωση που τα απαραίτητα στοιχεία περιλαμβάνονται στο δικαιολογητικό 4. (Εάν υπάρχει)


  Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δε θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 3, 4 και 10, καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος.


  Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.


  Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης παρατίθεται στο Παράρτημα της πρόσκλησης.

Αρχεία

Πρόσκληση

Έντυπο αίτησης

Έντυπο συστατικής επιστολής